Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (UD-JST) công bố các bài nghiên cứu gốc (sau quá trình phản biện kín hai chiều) trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học xã hội đến khoa học tự nhiên và kỹ thuật tiên tiến. Các lĩnh vực chuyên ngành của tạp chí bao gồm (không giới hạn) đến các lĩnh vực sau:

  • Khoa học xã hội (tâm lý học, khoa học chính trị, kinh tế, giáo dục, quản trị kinh doanh, marketing);
  • Nhân văn (văn học, lịch sử, nghiên cứu ngôn ngữ, pháp luật);
  • Khoa học tự nhiên (toán học, vật lý học, hóa học);
  • Kỹ thuật tiên tiến (năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, cơ khí điều khiển tự động, robot học, vật liệu tiên tiến, công nghệ nano, công nghệ sinh học).