1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng đăng những công trình mới, có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào khác.

2. Mỗi bài báo không quá 6 trang, được định dạng thống nhất như sau:

    - Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 10, trên khổ giấy 190mm x 265mm kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo.

    - Lề trên: 1cm, lề dưới: 1cm, lề trái: 1cm, lề phải: 1cm.

    - Cách dòng: single, cách đoạn: 3pt.

    - Phần nội dung của bài báo được chia thành 2 cột, khoảng cách giữa 2 cột là 0,5 cm.

3. Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

    - Tóm tắt: Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải phản ánh được đầy đủ các kết quả và ý mới cơ bản của bài viết; độ dài từ 150-200 từ đối với tóm tắt tiếng Việt và 100-150 từ đối với tóm tắt tiếng Anh; dưới mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, dưới mục tóm tắt tiếng Anh có “Keywords” tối thiểu 5 từ hoặc cụm từ.

    - Đặt vấn đề/giới thiệu (Tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề).

    - Giải quyết vấn đề (Phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện).

    - Kết quả nghiên cứu và Bình luận.

    - Kết luận.

    - Tài liệu tham khảo.

4. Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn và định dạng như sau:

    4.1. Trích dẫn tài liệu tham khảo: Theo kiểu trích dẫn của tổ chức Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Trong kiểu trích dẫn IEEE, các tài liệu tham khảo được đánh số và sắp xếp thứ tự tăng dần theo đúng thứ tự xuất hiện trong bài báo. Khi tham chiếu đến các tài liệu tham khảo trong bài báo, đặt các số của tham khảo này trong ngoặc vuông. Ví dụ: [1], [2].

    4.2. Trình bày tài liệu tham khảo theo định dạng IEEE   

Loại tài liệu Hướng dẫn
Đối với các tài liệu là sách

Tiếng Việt:

Tên tác giả, Tên sách - in nghiêng, lần xuất bản (nếu không phải lần đầu). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm xuất bản.

Ví dụ:

L. B. Hán, T. Đ. Sử, và N. K. Phi, Từ điển Thuật ngữ văn học, Hà Nội: NXB Giáo dục, 2007.

 

Tiếng Anh:

Author’s name, Title of book - italicised, edition (if not first). Place of publication: Publisher, Year.

Example:

H. D. Brown, Principles of Language Learning and Teaching, 3rd edition. NJ: Prentice Hall Regents, 1994.

 

(Ghi chú: cách ghi tên tác giả được trình bày tại mục 4.3)

Đối với các tài liệu là bài báo

Tiếng Việt:

Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí - in nghiêng, tập, số, số trang (từ trang-đến trang), Năm xuất bản. DOI (nếu có).

Ví dụ:

Đ. A. Tuấn, N. M. Khoa, T. Đ. Quang, và L. T. M. Châu, “Đánh giá dao động tần số và dao động điện áp của hệ thống điện miền Trung khi có sự tham gia của điện mặt trời”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, tập 21, số 7, tr. 7–12, 2023.

 

Tiếng Anh:

Author’s name, “Title of paper”, Journal name - italicised, volume number, issue number, page number(s), year of publication. DOI (if available).

Example:

T. Q. Hung, T. M. Tu, and D. M. Duc, “Geometrically nonlinear bending mesh-free analysis of functionally graded porous sandwich beam”, The University of Danang - Journal of Science and Technology, vol. 21, no. 6.1, pp. 16–21, 2023. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2023.091E

Đối với các tài liệu là bài trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị

Tiếng Việt:

Tên tác giả, “Tên bài báo”, trong Tên kỷ yếu hội thảo, nơi tổ chức, thời gian tổ chức - in nghiêng, Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, năm xuất bản, trang số.

Ví dụ:

V. V. Minh, N. V. Khánh, L. T. H. Giang và P. T. Hiền, "Đặc điểm cơ bản của đất ngập nước thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý", trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, Hà Nội: NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2011, pp. 65-71.

 

Tiếng Anh:

Author’s name, “Title of paper”, in Title of conference’s proceeding, place of organization, time of organization – italicised, Place of Publication: Publisher, year of publication, page numbers.

Example:

D. Sarkar and K. V. Srivastava, “SRR-loaded antipodal Vivaldi antenna for UWB applications with tunable notch function,” in Proc. Int. Symp. Electromagn. Theory, Hiroshima, Japan, 2013, pp. 466–469.

Đối với các tài liệu là luận văn, luận án

Tiếng Việt:

Tên tác giả, "Tiêu đề luận văn/luận án - in nghiêng", Luận văn thạc sĩ/Luận án tiến sĩ, cơ sở đào tạo, địa điểm, Năm in luận văn/luận án.

 

Tiếng Anh:

Author's name, “Title of thesis – italicised”, Doctoral dissertation/Master's thesis, Institution, Location, year of preparation of thesis.

Đối với các tài liệu là Luật, Thông tư, Nghị định Tên Cơ quan ban hành, Tên Luật/ Thông tư/ Nghị định - in nghiêng, Năm ban hành.
Đối với các tài liệu là website

Tiếng Việt:

Tên tác giả, “Tên tài liệu”, Tên website, Thời gian tài liệu được tạo hoặc cập nhật, [Trực tuyến]. Xem tại: https://www...... [Truy cập ngày/tháng/năm].

 

Tiếng Anh:

Author's name, “Title of document”, website's name, Time document created or revised. [Online]. Availabe: https://www...... [Accessed mm/dd/yyyy].

 

    4.3. Cách ghi tên tác giả trong tài liệu tham khảo

    - Đối với người nước ngoài: Các chữ cái đầu của phần tên và tên đệm được viết hoa, phân cách với nhau bằng dấu chấm, họ viết đầy đủ. Ví dụ: Viktor Kezelis Champagn thì viết là V. K. Champagn.

    - Đối với người Việt: Các chữ cái đầu của phần họ và tên đệm được viết hoa, phân cách với nhau bằng dấu chấm, tên viết đầy đủ. Ví dụ: Nguyễn Văn An thì viết là N. V. An.

   - Trong trường hợp chỉ có 2 tác giả thì ghi cả 2 nối nhau bằng từ "và" ("and" trong tiếng Anh); từ 3-6 tác giả thì ghi tất cả tên tác giả với từ nối "và" ("and" trong tiếng Anh) đứng trước tác giả cuối cùng; từ 7 tác giả trở lên thì chỉ ghi tên tác giả chính tiếp theo là cụm từ "và cộng sự" ("et al." trong tiếng Anh).

 

5. Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng theo mẫu quy định của Tạp chí, hình vẽ rõ nét, đúng quy cách.

6. Tạp chí chỉ nhận bài theo hình thức trực tuyến (online).

7. Tác giả có thể sử dụng Mẫu định dạng này khi viết bài. 

8. Hướng dẫn gửi bài trên hệ thống Tạp chí

9. Địa chỉ liên hệ:
           Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
           41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
           Điện thoại: (+84)236.3 817 788
           E-mail: jst-ud@udn.vn
           Website: https://jst-ud.vn