1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng đăng những công trình mới, có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào khác.

2. Mỗi bài báo không quá 6 trang, được định dạng thống nhất như sau:

           - Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 10, trên khổ giấy 190mm x 265mm kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo.

          - Lề trên: 1cm, lề dưới: 1cm, lề trái: 1cm, lề phải: 1cm.

          - Cách dòng: single, cách đoạn: 3pt.

          - Phần nội dung của bài báo được chia thành 2 cột, khoảng cách giữa 2 cột là 0,5 cm.

3. Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

          - Tóm tắt: Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải phản ánh được đầy đủ các kết quả và ý mới cơ bản của bài viết; độ dài từ 150-200 từ đối với tóm tắt tiếng Việt và 100-150 từ đối với tóm tắt tiếng Anh; dưới mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, dưới mục tóm tắt tiếng Anh có “Keywords” tối thiểu 5 từ hoặc cụm từ.

         - Đặt vấn đề/giới thiệu (Tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề).

         - Giải quyết vấn đề (Phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện).

         - Kết quả nghiên cứu và Bình luận.

         - Kết luận.

         - Tài liệu tham khảo.

4. Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn và định dạng như sau:

         - Trích dẫn tài liệu tham khảo: Theo kiểu trích dẫn của tổ chức Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Trong kiểu trích dẫn IEEE, các tài liệu tham khảo được đánh số và trình bày theo thứ tự xuất hiện trong bài báo. Khi tham chiếu đến các tài liệu tham khảo trong bài báo, đặt các số của tham khảo này trong ngoặc vuông. Ví dụ: [1], [2].

         - Trình bày tài liệu tham khảo theo định dạng Modern Language Association (MLA)

            + Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo:

          Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản.

            + Đối với các tài liệu là bài báo:

          Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập(số), Năm xuất bản, Số trang (từ trang-đến trang).

           + Đối với các tài liệu là website:

          Tên tác giả, “Tên tài liệu”, Tên website, Năm đăng, [Online] Available: Địa chỉ website, Ngày truy cập.

         - Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài báo.

5. Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng theo mẫu quy định của Tạp chí, hình vẽ rõ nét, đúng quy cách.

6. Tạp chí chỉ nhận bài theo hình thức trực tuyến (online).

7. Tác giả có thể sử dụng Mẫu định dạng này khi viết bài. 

8. Hướng dẫn gửi bài trên hệ thống Tạp chí

9. Địa chỉ liên hệ:
           Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
           41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
           Điện thoại: (+84)236.3 817 788
           E-mail: jst-ud@udn.vn
           Website: https://jst-ud.vn