1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng đăng những công trình mới, có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào khác.

2. Mỗi bài báo không quá 6 trang, được định dạng thống nhất như sau:

    - Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 10, trên khổ giấy 190mm x 265mm kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo.

    - Lề trên: 1cm, lề dưới: 1cm, lề trái: 1cm, lề phải: 1cm.

    - Cách dòng: single, cách đoạn: 3pt.

    - Phần nội dung của bài báo được chia thành 2 cột, khoảng cách giữa 2 cột là 0,5 cm.

3. Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

    - Tóm tắt: Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải phản ánh được đầy đủ các kết quả và ý mới cơ bản của bài viết; độ dài từ 150-200 từ đối với tóm tắt tiếng Việt và 100-150 từ đối với tóm tắt tiếng Anh; dưới mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, dưới mục tóm tắt tiếng Anh có “Keywords” tối thiểu 5 từ hoặc cụm từ.

    - Đặt vấn đề/giới thiệu (Tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề).

    - Giải quyết vấn đề (Phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện).

    - Kết quả nghiên cứu và Bình luận.

    - Kết luận.

    - Tài liệu tham khảo.

4. Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn và định dạng như sau:

    4.1. Trích dẫn tài liệu tham khảo: Theo kiểu trích dẫn của tổ chức Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Trong kiểu trích dẫn IEEE, các tài liệu tham khảo được đánh số và sắp xếp thứ tự tăng dần theo đúng thứ tự xuất hiện trong bài báo. Khi tham chiếu đến các tài liệu tham khảo trong bài báo, đặt các số của tham khảo này trong ngoặc vuông. Ví dụ: [1], [2].

    4.2. Trình bày tài liệu tham khảo theo định dạng IEEE và được viết bằng tiếng Anh   

Loại tài liệu Hướng dẫn
Đối với các tài liệu là sách

Tiếng Anh:

Author’s name, Title of book - italicised, edition (if not first). Place of publication: Publisher, Year.

Example:

H. D. Brown, Principles of Language Learning and Teaching, 3rd edition. NJ: Prentice Hall Regents, 1994.

 

(Ghi chú: cách ghi tên tác giả được trình bày tại mục 4.3)

Đối với các tài liệu là bài báo

Tiếng Anh:

Author’s name, “Title of paper”, Journal name - italicised, volume number, issue number, page number(s), year of publication. DOI (if available).

Example:

T. Q. Hung, T. M. Tu, and D. M. Duc, “Geometrically nonlinear bending mesh-free analysis of functionally graded porous sandwich beam”, The University of Danang - Journal of Science and Technology, vol. 21, no. 6.1, pp. 16–21, 2023. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2023.091E

Đối với các tài liệu là bài trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị

Tiếng Anh:

Author’s name, “Title of paper”, in Title of conference’s proceeding, place of organization, time of organization – italicised, Place of Publication: Publisher, year of publication, page numbers.

Example:

D. Sarkar and K. V. Srivastava, “SRR-loaded antipodal Vivaldi antenna for UWB applications with tunable notch function,” in Proc. Int. Symp. Electromagn. Theory, Hiroshima, Japan, 2013, pp. 466–469.

Đối với các tài liệu là luận văn, luận án

Tiếng Anh:

Author's name, “Title of thesis – italicised”, Doctoral dissertation/Master's thesis, Institution, Location, year of preparation of thesis.

Example:

J. O. Williams, “Narrow-band analyzer”, Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, USA, 1993.

Đối với các tài liệu là Luật, Thông tư, Nghị định

Tiếng Anh:

Name of Issuing units, Name of Law/Circular/Decree - italicised, Year of issue

Example:

Ministry of Education and Training, Circular Promulgating Regulations on evaluating the training results of learners trained at the full-time university level, No. 16/2015/TT-BGDDT, 2015.

Đối với các tài liệu là bằng sáng chế

Tiếng Anh:

Author's name, “Title of patent”, Country Patent xxx. Abbrev. Month, day, year.

Example:

K. Klionovski, “Broadband dual-band microstrip antenna”, Russia Patent Utility Model 167296, December 27, 2016.

Đối với các tài liệu là các tiêu chuẩn

Tiếng Anh:

• Title of Standard, Standard number, date.

• Title of Standard, Standard number, Corporate author, location, date.

Examples:

• Designing earthquake-resistant structures, TCVN 9386:2012, 2012.

Parameter Values for Ultra-High Definition Television Systems for Switzerland, Production and International Programme Exchange, Rec. ITU-R BT.2020-2, International Telecommunications Union, Geneva, Switzerland, October 2015.

Đối với các tài liệu là các báo cáo

Tiếng Anh:

Author's name, "Title of report", Name of Company, City of Company, Country, Report xxx, year.

Example:

P. Diament, S. L. Richert, and W. L. Lupatkin, “V-line surface-wave radiation and scanning”, Department Electrical Engineering, Columbia University, New York, USA, Science Report 85, August 1991.

Đối với các tài liệu là website

Tiếng Anh:

Author's name, “Title of document”, website's name, Time document created or revised. [Online]. Availabe: https://www...... [retrieved Date Accessed].

Example:

R. Maruf, "Microsoft executive calls for faster AI regulation", CNN.com, May 28, 2023. [Online]. Availabe: https://edition.cnn.com/2023/05/28/business/microsoft-ai-brad-smith/index.html [Accessed June 03, 2023].

 

    4.3. Cách ghi tên tác giả trong tài liệu tham khảo

    - Đối với người nước ngoài: Các chữ cái đầu của phần tên và tên đệm được viết hoa, phân cách với nhau bằng dấu chấm, họ viết đầy đủ. Ví dụ: Viktor Kezelis Champagn thì viết là V. K. Champagn.

    - Đối với người Việt: Các chữ cái đầu của phần họ và tên đệm được viết hoa, phân cách với nhau bằng dấu chấm, tên viết đầy đủ. Ví dụ: Nguyễn Văn An thì viết là N. V. An.

   - Trong trường hợp chỉ có 2 tác giả thì ghi cả 2 nối nhau bằng từ "and"; từ 3-6 tác giả thì ghi tất cả tên tác giả với từ nối "and" đứng trước tác giả cuối cùng; từ 7 tác giả trở lên thì chỉ ghi tên tác giả chính tiếp theo là cụm từ "et al.".

   4.4. Các từ viết tắt phổ biến trong tài liệu tham khảo

 

5. Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng theo mẫu quy định của Tạp chí, hình vẽ rõ nét, đúng quy cách.

6. Tạp chí chỉ nhận bài theo hình thức trực tuyến (online).

7. Tác giả có thể sử dụng Mẫu định dạng này khi viết bài. 

8. Hướng dẫn gửi bài trên hệ thống Tạp chí

9. Địa chỉ liên hệ:
           Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
           41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
           Điện thoại: (+84)236.3 817 788
           E-mail: jst-ud@udn.vn
           Website: https://jst-ud.vn