Người phản biện là các chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài được các Biên tập viên chọn từ cơ sở dữ liệu của Tạp chí. Sau khi biên tập viên chọn Người phản biện trên hệ thống, lúc đó sẽ có email thông báo tự động đến Người phản biện để xác nhận Người phản biện có đồng ý phản biện bài báo hay không. Trong nội dung email sẽ bao gồm tên bài báo, tóm tắt bài báo, đường link đồng ý và không đồng ý phản biện bài báo.

Sau khi đồng ý phản biện bài báo, Người phản biện sẽ có thể xem được toàn văn bài báo.

Người phản biện vui lòng đọc nội dung hướng dẫn này để thao tác nhận xét bài báo trên hệ thống.