##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Võ Nguyễn Thùy Trang, và Hồ Thảo Nguyên. “Ảnh hưởng của công cụ Trí tuệ nhân tạo đối với Quá trình tự học tiếng Anh của Sinh Viên ngành ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 7-10, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9119.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##