Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (UD-JST) xuất bản định kỳ hằng tháng, mỗi năm một tập, mỗi tập có 12 số. Số tháng 6 và tháng 12 được xuất bản bằng tiếng Anh.