##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Thị Kim Liên. “Ảnh hưởng của mạng Xã hội đến đạo đức, lối sống của Sinh Viên hiện Nay (nghiên cứu Sinh Viên ở thành phố Đà Nẵng)”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8917.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##