##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2021
Download
Cách trích dẫn
Tran Van Hung, Dinh Thi My Hanh*. “Trí tuệ nhân tạo Trong giáo dục: Cơ hội Và thách thức đến tương Lai của việc dạy Và học ở trường đại học”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 2, Tháng Hai 2021, tr 38-42, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3613.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##