##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2023
Download
Cách trích dẫn
Lê Thị Nhiên, và Văn Vũ Linh. “Nghệ thuật trần thuật Trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư nhìn từ thủ pháp nghịch dị”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 8.1, Tháng Tám 2023, tr 81-84, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8703.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##