Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu giảm sức cản khí động cho mô hình xe Ahmed bằng phương pháp phun đều Tải xuống Tải xuống PDF