##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Phan Thành Long, Nguyễn Văn Đông, La Văn Phương. “Nghiên cứu giảm sức cản Khí động Cho Mô hình Xe Ahmed bằng phương pháp Phun đều”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 35-39, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7544.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##