Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nhận dạng mô hình phi tuyến của động cơ từ trở chuyển mạch có xét đến ảnh hưởng của hỗ cảm và bão hòa mạch từ Tải xuống Tải xuống PDF