##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Phí Hoàng Nhã, Phạm Xuân Đạt, Phạm Hùng Phi, Đào Quang Thủy, Lê Xuân Hải, Phạm Văn Hùng. “Nhận dạng Mô hình Phi tuyến của động Cơ từ trở chuyển mạch Có xét đến ảnh hưởng của hỗ cảm Và bão hòa mạch từ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 46-52, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7546.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##