Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích diễn ngôn tích cực về thái độ và thang độ trong bài báo bình luận kinh tế liên quan đến đại dịch Covid-19 Tải xuống Tải xuống PDF