##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Ngũ Thiện Hùng, Võ Nguyễn Thùy Trang. “Phân tích diễn ngôn tích cực về thái độ Và Thang độ Trong bài báo bình luận Kinh Tế Liên Quan đến đại dịch Covid-19”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 49-54, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7597.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##