Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xây dựng quy trình định lượng 2,3,5,4’-tetrahydroxystilben-2-O- β -D-glucosid trong cao hà thủ ô đỏ bằng phương pháp HPLC-UV Tải xuống Tải xuống PDF