##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Huỳnh Trần Quốc Dũng, Phạm Ngọc Thạc, Huỳnh Lời, Nguyễn Thị Thanh Thủy, và Văn Phạm Kim Thương. “Xây dựng Quy trình định lượng 2,3,5,4’-Tetrahydroxystilben-2-O- β -D-Glucosid Trong Cao Hà thủ ô đỏ bằng phương pháp HPLC-UV”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 85-88, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7659.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả