Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hồ Chí Minh với bản Hiến Pháp năm 1946 Tải xuống Tải xuống PDF