##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trịnh Quang Dũng. “Hồ Chí Minh với bản Hiến Pháp năm 1946”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 56-59, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7790.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##