Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu tổng hợp vật liệu C-CNTs và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc tính sản phẩm Tải xuống Tải xuống PDF