##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Lê Đức Ngưu, và Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu C-CNTs Và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc tính sản phẩm”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 18-22, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7799.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##