Quay trở lại Chi tiết Bài báo Chemical composition of Triumfetta pseudocana Sparague & Craib, collected in Lamdong, Vietnam Tải xuống Tải xuống PDF