##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Le Thi Hong Nhung, và Nguyen Thi Lieu. “Chemical Composition of Triumfetta Pseudocana Sparague &Amp; Craib, Collected in Lamdong, Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 30-34, doi:10.31130/ud-jst.2022.168.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##