Quay trở lại Chi tiết Bài báo Country-level determinants, takeover locations, and the gains to target firms Tải xuống Tải xuống PDF