##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Hoang Duong Viet Anh, Dang Huu Man, Duong Nguyen Minh Huy. “Country-Level Determinants, Takeover Locations, and the Gains to Target Firms”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 69-77, doi:10.31130/ud-jst.2022.191E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##