Quay trở lại Chi tiết Bài báo Investigated behavior of the top-base foundation using finite element analysis Tải xuống Tải xuống PDF