##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
My PHAM, Khanh-Toan LE. “Investigated Behavior of the Top-Base Foundation Using Finite Element Analysis”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 12-18, doi:10.31130/ud-jst.2022.229E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##