Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố gá đặt đến kết quả đo bề mặt trên máy CMM Tải xuống Tải xuống PDF