##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Ngọc Bàng, Lưu Đức Bình, và Đỗ Hữu Trường Giang. “Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố Gá đặt đến kết Quả đo bề mặt Trên máy CMM”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 80-84, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7908.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả