##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2023
Download
Cách trích dẫn
Lê Văn Dương, Đỗ Lê Hưng Toàn, Hoàng Văn Thạnh, và Tào Quang Bảng. “Nghiên cứu ảnh hưởng của hình học đầu vào Và thông số dòng chảy đến biến dạng của Vi chất lỏng Trong hệ Vi Kênh Thu nhỏ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 3, Tháng Ba 2023, tr 6-10, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8248.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả