##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Trần Đức Thắng, Lê Văn Dưỡng, Chu Văn Đạt, và Nguyễn Thị Hải Vân. “Nghiên cứu Chế độ làm việc hợp Lý của Cơ cấu cáp Trên cầu Cơ giới hạng nặng TMM-3M Khi triển Khai ở Giai đoạn Hạ nhịp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 80-84, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8990.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##