##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Cách trích dẫn
Van Thanh Hoang, Van Duong Le, và Bich-Tram Truong-Le. “Nghiên cứu về sự biến dạng của giọt nhỏ Trong Kênh Thu lại”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 96-99, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8250.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##