Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu về sự biến dạng của giọt nhỏ trong kênh thu lại Tải xuống Tải xuống PDF