##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2023
Download
Cách trích dẫn
Hạnh, Đinh Đức, N. P. Thế Nhân, T. Q. Bảng, và N. Linh Giang. “Chính sách bảo Trì dự đoán dựa Trên Cơ hội Cho hệ thống gồm nhiều phần tử Có sự phụ thuộc về cấu Trúc Và Kinh Tế”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 1, Tháng Giêng 2023, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8111.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##