##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Đinh Đức Hạnh, và Tào Quang Bảng. “Ứng dụng Particle Filter Trong ước lượng mức độ Hư hỏng Và dự đoán tuổi thọ của hệ thống Có xét đến Hư hỏng của thiết bị giám sát”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 95-99, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8998.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##