Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng particle filter trong ước lượng mức độ hư hỏng và dự đoán tuổi thọ của hệ thống có xét đến hư hỏng của thiết bị giám sát Tải xuống Tải xuống PDF