Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích kết cấu khung máy của robot tự cân bằng trên bóng dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn Tải xuống Tải xuống PDF