Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặc điểm hư hỏng và đánh giá khả năng hoạt động của PKE ăng-ten sau tạo vỏ bảo vệ Tải xuống Tải xuống PDF