##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Ngô Thanh Nghị, Phạm Anh Đức, và Lê Trường Khoa. “Đặc điểm Hư hỏng Và đánh Giá Khả năng hoạt động của PKE ăng-Ten Sau tạo vỏ bảo vệ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 12-17, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8794.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả