Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hình ảnh của vùng đất Đà Nẵng cho đến những năm đầu thế kỷ 20 thông qua các tư liệu lịch sử Tải xuống Tải xuống PDF