##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Đinh Nam Đức, và Lưu Thiên Hương. “Hình ảnh của vùng đất Đà Nẵng Cho đến những năm đầu Thế kỷ 20 thông Qua các Tư liệu lịch sử”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 23-29, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8820.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##