Quay trở lại Chi tiết Bài báo Blockchain trong giáo dục đại học: ứng dụng hợp đồng thông minh trong việc đăng ký tín chỉ cho sinh viên Tải xuống Tải xuống PDF