##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Cách trích dẫn
Tien, L. T., và L. A. Linh. “Blockchain Trong giáo dục đại học: ứng dụng hợp đồng thông Minh Trong việc đăng Ký tín chỉ Cho Sinh Viên”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 11-15, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9102.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##