Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hệ thống IoT cho quan trắc tự động chất lượng không khí dựa trên chỉ số VN_AQI Tải xuống Tải xuống PDF