##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jul 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Vũ Vân Thanh, Phan Trần Đăng Khoa, Huỳnh Thanh Tùng, Võ Văn Tài. “Hệ thống IoT Cho Quan trắc tự động chất lượng không Khí dựa Trên chỉ số VN_AQI”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 7, Tháng Bảy 2021, tr 19-24, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7541.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##