Quay trở lại Chi tiết Bài báo The prediction of pKa values for phenolic compounds by the DFT theory Tải xuống Tải xuống PDF