##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2022
Cách trích dẫn
Nguyen Thi My, Nguyen Van Din, Mai Van Bay. “The Prediction of PKa Values for Phenolic Compounds by the DFT Theory”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2022, tr 50-57, doi:10.31130/ud-jst.2022.047E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##