Quay trở lại Chi tiết Bài báo Chính sách quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến khả năng chống chịu của tổ chức trong khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra: Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp du lịch tại Huế, Đà Nẵng và Hội An Tải xuống Tải xuống PDF