##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, và Trà Lục Diệp. “Chính sách quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến Khả năng chống chịu của tổ chức Trong khủng hoảng Do đại dịch Covid-19 gây Ra: Trường hợp Nghiên cứu các Doanh nghiệp Du lịch tại Huế, Đà Nẵng Và Hội An”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 14-19, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7782.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##