Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phương pháp gài lỗi để kiểm tra chân chip dựa trên công nghệ kiểm tra quét biên và XJLink Tải xuống Tải xuống PDF