##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Văn Trường, Vũ Văn Lương, Trần Duy Hưng, Nguyễn Đăng Quang, và Bùi Hoàng Tùng. “Phương pháp gài lỗi để kiểm Tra chân Chip dựa Trên công nghệ kiểm Tra quét Biên Và XJLink”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 91-95, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8207.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##